Dokumenti


Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB)
Rješenje Verifikacione komisije AKFBiH

Zakon o advokaturi Federacije BiH
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata FBiH

Statut Advokatske komore Federacije BiH
Statut Regionalne advokatske-odvjetničke komore Sarajevo

Kodeks advokatske etike advokata Federacije BiH
Povelja o osnovnim načelima europske odvjetničke profesije i kodeks ponašanja europskih odvjetnika