Usluge


Pravno savjetovanje iz oblasti poreza i finansija
Pružamo usluge pravnog savjetovanja u vezi sa pitanjima, potencijalnim problemima i nedoumicama iz oblasti indirektnih poreza (PDV, akcize, carine i putarine), direktnih poreza (porez na dobit, dohodak, takse, naknade, doprinosi i sl.), finansija (računovodstvo, primjena MRS/MSFI, dužničko-povjerilački odnosi), deviznog poslovanja (transakcije i kreditni poslovi sa inostranstvom, strana ulaganja) i srodnih poslovnih oblasti.
Sa klijentima ostvarujemo tijesnu poslovnu komunikaciju kako bismo raspolagali svim relevantnim činjenicama potrebnim za kvalitetnu pravnu analizu i tumačenje aktuelnih propisa, sudske i upravne prakse organa Bosne i Hercegovine (na državnom i svim nižim nivoima), ali i regiona i Evropske unije.

Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima
Advokat Dejan Rakić pruža usluge savjetovanja i zastupanja u upravnim sporovima pred sudovima BiH, što između ostalog, podrazumjeva zastupanje i savjetovanje prilikom pokretanja upravnih sporova, sačinjavanje tužbi Sudu BiH, prisustvo i zastupanje na usmenim raspravama i ročištima, dok u kooperaciji sa partnerskom savjetodavnom kućom takođe vršimo usluge savjetovanja tokom upravnih postupaka pred državnim administracijama, a koji prethode upravnim sporovima.

Zastupanje u prekršajnim i krivičnim postupcima
Našim klijentima pružamo usluge potpunog ili ograničenog zastupanja u prekršajnim i krivičnim postupcima pred nadležnim organima iz oblasti direktnih i indirektnih poreza, finansija, deviznog poslovanja i srodnih poslovnih djelatnosti.

Pravna pomoć u ostvarivanju poreskih prava
U velikom broju ograničenja i propisanih represionih mjera u zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu oblast poreskog i privrednog prava, klijenti veoma oprezno ulaze u procedure u vezi sa ostvarivanjem mnogobrojnih prava koja su takođe propisana relevantnim propisima, a čije su mogućnosti ipak manje poznate poslovnim subjektima. Naizgled dugotrajne i otežavajuće procedure za ostvarivanje poreskih prava mogu biti vrlo jednostavne i efikasne, ukoliko se ispoštuju svi preduslovi i kriterijumi koje zahtjevaju poreski organi BiH i nižih nivoa vlasti.
Advokat Dejan Rakić, poznajući stavove i zahtjeve poreskih organa, pruža usluge pravne pomoći i savjetovanja u ostvarivanju navedenih mnogobrojnih poreskih i finansijskih prava svojih klijenata, bez dodatnih naknadnih odbijanja i vraćanja zahtjeva na dopunjavanje.