Prisustvo seminarima1. European Union – Customs and Fiscal Assistance Office to Bosnia and Herzegovina ( EU – CEFAO): PDV u BiH od 01.01.2006. godine – pravne osnove, analize predmeta i diskusija, 2005.
Certifikat

2. European Union – Customs and Fiscal Assistance Office to Bosnia and Herzegovina ( EU – CEFAO): Specijalistička obuka u oblasti poreza na dodatu vrijednost, 2007.
Certifikat

3. Technical Asisstance to Customs and Tax Administrations (TACTA): Predavač na temu BiH VAT LAW Implementation course (Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini), 2009.
Certifikat

4. The Tax and Customs Administration The Netherlands: A Training Course on Communication, 2009.
Certifikat

5. Savez računovođa i revizora Republike Srpske: Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, 2008-2015
6. Savez računovođa i revizora Republike Srpske: Predavač na seminaru Kontinuirana profesionalna edukacija - april, 2008-2015
7. Savez računovođa i revizora Republike Srpske: Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju (4-9), 2009-2015
8. Savez računovođa i revizora Republike Srpske: Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica i preduzetnike u skladu sa MRS/MSFI u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, 2008-2015
9. Savez računovođa i revizora Republike Srpske: Predavač na seminaru Kontinuirana profesionalna edukacija - novembar, 2008-2015
10. Savez računovođa i revizora Republike Srpske: Međunarodni kongres (12-18), 2008-2015

11. “Transferne cijene – praktičan pristup“ (Porezna uprava FBiH i KPMG Tax & Advisory B-H d.o.o.)

12. “Poreski i računovodstveni aspekti transfernih cijena” (Savez računovođa i revizora RS)