Objavljeni radoviČasopis FINRAR, Banja Luka:
- DOPUNA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- POSEBNA ŠEMA ZA PORESKE OBVEZNIKE (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- OBAVEZA PODNOŠENJA DODATKA UZ PDV PRIJAVU (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- IZMJENE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU U REPUBLICI SRPSKOJ (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- VAŽNOST I ZNAČAJ ISPUNJAVANJA FORMALNIH USLOVA KOD OSTVARIVANJA PRAVA KOJA PROIZILAZE IZ PROPISA O INDIREKTNIM POREZIMA (Dejan Rakić i Vladimir Milinović)
- PDV TRETMAN ŠTETA NASTALIH U POPLAVAMA I NOVI PROPISI IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- PRAKSA U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik i Vladimir Milinović, dipl. pravnik)
- FIKTIVNI PROMETI U SISTEMU PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- NOVA RJEŠENJA U PRIMJENI PROPISA O PDV-u I AKCIZI (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- PORESKI TRETMAN POSREDOVANJA I ZASTUPANJA KOD PRUŽANJA USLUGA (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- ODBITAK ULAZNOG PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- OPOREZIVANJE PDV-om TRANSAKCIJA KOJE SU REGULISANE I DRUGIM PROPISIMA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- PDV TRETMAN ULAGANJA U TUĐA OSNOVNA SREDSTVA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- NOVI ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- PDV TRETMAN NEDOVRŠENIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- ISPRAVKA ODBITKA ULAZNOG POREZA OSTVARENOG NA NABAVKU KAPITALNIH DOBARA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- POPIS SREDSTAVA I OBAVEZA (Sara Savanović, dipl.ek., Dejan Rakić, dipl. pravnik, Ilinka Gavrilović, dipl.ek.)
- DVOSTRUKO OPOREZIVANJE ILI NEOPOREZIVANJE KROZ PDV PROPISE (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- PDV TRETMAN IZNAJMLJIVANJA NEKRETNINA U ZAKUP (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BIH (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- OBAVEZE POPISA CIGARETA NA KRAJU GODINE U SKLADU SA PRIMJENOM ZAKONA O AKCIZAMA U BIH I ODLUKOM UPRAVNOG ODBORA UIO (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- AKTUELNA PROBLEMATIKA U OBLASTI PDV-a (Mr Goran Glamočanin, Dejan Rakić, dipl. pravnik)
- AKTUELNOSTI U INDIREKTNIM POREZIMA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

Časopis ZIPS, Sarajevo:

- PDV U GRAĐEVINARSTVU (Dejan Rakić, dipl. pravnik, Boško Sukur, dipl. ekonomista)
- USLUGE POVEZANE SA IZVOZOM (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- OBAVEZA PODNOŠENJA DODATKA UZ PDV PRIJAVU (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

Časopis FEB, Sarajevo:
- ODBITAK ULAZNOG POREZA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)
- ISPRAVKA ODBITKA ULAZNOG POREZA OSTVARENOG NA KAPITALNA DOBRA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

Časopis FIRCON, Mostar:
- PROMET ULJA ZA LOŽENJE PREMA ZAKONU O TROŠARINAMA U BIH (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

Časopis FINANCING, Brčko:
- PORESKA OSNOVICA PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik i Vladimir Milinović, dipl. pravnik)

 Kontinuirana profesionalna edukacija (Savez računovođa i revizora Republike Srpske):
- PORESKA OSNOVICA PDV-a (Normativno uređenje, primjena i zauzeti stavovi o spornim pitanjima u praksi (Dejan Rakić, dipl. pravnik, Vladimir Milinović, dipl. pravnik) – novembar 2010. godine
- ŽALBENI POSTUPAK NA ZAPISNIKE I RJEŠENJA O KONTROLI INDIREKTNIH POREZA (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – april 2011. godine
- POPUNJAVANJE PDV PRIJAVA, PRAKSA I PRIMJERI (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – oktobar-novembar 2011. godine
- OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT AKCIZE I PUTARINE (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – april 2012. godine
- AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Mr Goran Glamočanin, Dejan Rakić, dipl. pravnik) - oktobar-novembar 2012. godine
- AKTUELNA PROBLEMATIKA INDIREKTNIH POREZA (Dejan Rakić, dipl. pravnik) - april 2013. godine
- AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – mart-april 2014. godine
- PRAKSA U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, pravnik i Vladimir Milinović, pravnik) – oktobar-novembar 2014. godine
- PRAKSA U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, pravnik i Vladimir Milinović, pravnik) – april 2015. godine